Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Algemene leveringsvoorwaarden Tortu B.V.

a. Tortu: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tortu B.V., statutair gevestigd en kantoor houdende aan het adres Wasbeekerlaan 59 te (2171 AE) Sassenheim.

b. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Tortu aangaat of aangegaan is, of aan wie door of namens Tortu een offerte of voorstel is gedaan.

c. Product: elk product, waaronder de eventuele daarbij behorende dienst, dat door Tortu aan een Klant wordt aangeboden.

d. Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder een bestelling, tussen Klant en Tortu.

e. Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede op alle offertes en voorstellen door of namens Tortu gedaan. Door een Overeenkomst met Tortu aan te gaan of om een offerte of voorstel van of namens Tortu te verzoeken, aanvaardt Klant onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Tortu is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. Aanpassingen worden van kracht 30 dagen na mededeling aan Klant. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke naam ook, van Klant op een Overeenkomst wordt hierbij expliciet uitgesloten, tenzij Klant en Tortu schriftelijk anderszins overeenkomen.

3. Offertes

3.1.  Elke offerte of voorstel door of namens Tortu is vrijblijvend en bindt Tortu niet, tenzij en voor zover Tortu expliciet anderszins schriftelijk heeft aangegeven of partijen schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.

3.2.  Alle prijzen voor Producten, genoemd in een offerte of voorstel, zijn slechts geldig ten aanzien van de geoffreerde hoeveelheid Producten. Alle prijzen, genoemd in een offerte of voorstel dat verschillende Producten bevat, zijn slechts geldig ten aanzien van de totale gecombineerde hoeveelheid Producten, een offerte of voorstel is ondeelbaar.

3.3.  Prijslijsten, brochures en andere informatie verkregen van of namens Tortu worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld maar binden Tortu slechts indien en voor zover de juistheid hiervan expliciet door of namens Tortu aan Klant zijn bevestigd. Tortu is te allen tijde gerechtigd tot aanpassing van het ontwerp van Producten in verkoopdocumentatie, inclusief de aanpassing van de standaard kleuren van Producten.

4. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

4.1.  Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een namens Tortu bevoegde persoon de aanvaarding van offerte of voorstel door Klant schriftelijk bevestigt. De inhoud en omvang van de Overeenkomst vloeien voort uit de schriftelijke bevestiging door Tortu.

4.2.  Indien een offerte of voorstel niet vrijblijvend is, zoals bedoeld in artikel 3.1 van deze Voorwaarden, en een acceptatietermijn voor de offerte of voorstel is vastgesteld, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de offerte of het voorstel binnen die acceptatietermijn door Klant schriftelijk is geaccepteerd. In een dergelijk geval wordt de schriftelijke bevestiging geacht de Overeenkomst correct en volledig weer te geven.

4.3.  Voor het aangaan van een Overeenkomst of voor de uitvoering van een Overeenkomst, is Tortu gerechtigd om zekerheid te bedingen van Klant ter zake van het door Klant tijdig en volledig voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen.

4.4.  Annulering door de Klant van een gesloten Overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Tortu. Indien Tortu akkoord gaat met de annulering, is de Klant aan Tortu een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de Klant bij uitvoering van de Overeenkomst aan Tortu zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Tortu op volledige vergoeding van kosten en schaden.

5. Prijzen

5.1.  Door Tortu aangegeven prijzen zijn aanbevolen verkoopprijzen, exclusief BTW en/of andere belastingen en heffingen. Deze verkoopprijzen zijn onderhevig aan prijs-/kostenwijzigingen en kunnen derhalve door Tortu evenredig aangepast worden zonder voorafgaande aankondiging.

5.2.  Door Tortu aangegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek (laatste versie Incoterms), inclusief verpakkingskosten maar exclusief vervoerskosten en andere kosten die bij af fabriek levering voor rekening van Klant komen, een en ander tenzij partijen schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.

6. Betaling

6.1.  Betaling van de totale koopprijs, inclusief eventuele kosten en belastingen die Tortu voor haar rekening heeft genomen, is op factuur verschuldigd voorafgaande aan de levering van de Producten, tenzij partijen tevoren schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.

6.2.  Indien Klant een door Tortu aangegeven betalingstermijn overschrijdt, is Klant zonder ingebrekestelling een maandelijkse rente van 2% over het uitstaande bedrag verschuldigd, onverminderd de overige rechten en verplichtingen van partijen.

6.3.  Indien en op het moment dat Klant een betalingstermijn overschrijdt, worden alle door Tortu aan Klant gefactureerde bedragen direct opeisbaar.

6.4.  Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2 van deze Voorwaarden is Klant alle kosten, die door Tortu worden gemaakt ten behoeve van de inning van haar vordering verschuldigd, zijnde minimaal 15% van de openstaande vordering, onverminderd het recht om in de plaats daarvan de volledige kosten te vorderen.

6.5.  Klant is niet gerechtigd om een vordering of tegenvordering op Tortu te verrekenen met vorderingen van Tortu.

6.6.  Ieder bezwaar met betrekking tot een factuur van Tortu aan Klant dient schriftelijk binnen acht dagen na factuurdatum aan Tortu gemeld te worden. Na genoemde acht dagen beschouwen partijen facturen als onvoorwaardelijk aanvaard en goedgekeurd door Klant.

7. Levering, levertijd

7.1.  De levertijd vangt aan op het moment dat een Overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen conform artikel 4 van deze Voorwaarden.

7.2.  Leveringen worden verricht af fabriek (laatste versie Incoterms), tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen.

7.3.  Leveringen worden verpakt en per post, koerier of transporteur verricht, zulks naar de keuze van Tortu. Tortu is gerechtigd om additionele kosten voor express verzending per vliegtuig of verzending per schip in een voorkomend geval bij Klant in rekening te brengen, waarna Klant die kosten aan Tortu verschuldigd is.

7.4.  Tortu heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de Klant te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten geheel voor rekening van de Klant.

7.5.  Klant dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op non-conformiteit. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij Tortu worden ingediend binnen vijf werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als conform en als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Klant aanvaard. Niet-zichtbare gebreken dient Klant binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen twee maanden na de leveringsdatum schriftelijk bij Tortu in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen uit hoofde van non-conformiteit dienen op straffe van verval uiterlijk binnen één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt. Voor het doel van deze bepaling en onverminderd hetgeen in deze Voorwaarden bepaald is over de risico-overgang, wordt de dag van levering gedefinieerd als de dag waarop de producten fysiek worden afgeleverd op de door overeengekomen locatie.

7.6.  Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het indienen van een klacht op.

7.7.  Tortu is vrijelijk gerechtigd deelleveringen te verrichten en deze deelleveringen separaat te factureren in welk geval Klant verplicht is om deze deelfacturen te voldoen in overeenstemming met artikel 6 van deze Voorwaarden.

7.8.  Behalve indien schriftelijk anderszins overeengekomen, gelden levertijden en afleverdagen, door of namens Tortu genoemd in een offerte, voorstel of Overeenkomst, niet als fatale termijnen. Overschrijding hiervan leidt in geen geval tot aansprakelijkheid van Tortu. Er rust op Tortu geen verplichting om met Klant in overleg te treden indien een vertraging zich voordoet. Indien de levertijd excessief wordt overschreden, treden partijen op verzoek van een van de partijen in overleg met elkaar. Overschrijding van een (lever)termijn geeft de Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij de Klant opzet of bewuste roekeloosheid van Tortu bewijst.

8. Reclamaties en retouren

8.1.  De Klant dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten moeten schriftelijk, vergezeld van de overeenkomstige paklijst uiterlijk op de zesde dag na leveringsdatum bij Tortu worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Klant aanvaard. De Klant dient de gebrekkige Producten ter beschikking van Tortu te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de Klant ten aanzien van de in geschil zijnde Producten niet opgeschort.

8.2.  Geopende verpakkingen, maatwerk Producten en andere speciaal voor u bestelde Producten, kunnen niet retour genomen worden. Retour artikelen dienen in zijn geheel en volledig met alle eventuele accessoires en handleiding in de originele verpakking onbeschadigd en ongebruikt retour te komen.

8.3.  Indien Producten door de Klant zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen is Tortu tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

8.4.  Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.

8.5.  Reclamaties met betrekking tot gebrekkige Producten, welke zijn afgehaald, dienen direct bij levering te worden gedaan.

9. Risico-overgang

9.1. Het economisch en financieel risico voor Producten die door of namens Tortu aan Klant geleverd worden gaat op de volgende wijzen over op Klant: (a) voor Producten die door of namens Tortu in voorraad gehouden worden: op het moment dat de Producten ten behoeve van Klant fysiek van de voorraad worden gescheiden; (b) voor andere Producten: op het moment dat de Producten geladen worden voor transport naar de door Klant aangegeven plaats; een en ander tenzij door partijen schriftelijk anderszins overeengekomen.

10. Transport

10.1. Tenzij door Klant aan Tortu schriftelijk vooraf (d.w.z. voor het moment dat het verpakken van de Producten is gestart) aangegeven, is het aan Tortu om de wijze van verpakking en transport van de Producten te bepalen. Tortu zal hierbij uiterste zorg in acht nemen, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze Voorwaarden.

 

11. Force majeure / niet-toerekenbare tekortkoming

11.1. Indien Tortu ten gevolge van force majeure verhinderd is om haar verplichting(en) jegens Klant te vervullen en deze force majeure naar het oordeel van Tortu van tijdelijke aard is, is Tortu gerechtigd om de uitvoering van die verplichting(en) uit te stellen totdat de omstandigheden die de force majeure veroorzaakten, zich niet langer voordoen. Indien Tortu ten gevolge van force majeure verhinderd is om haar verplichting(en) aan Klant te vervullen en deze force majeure naar de inschatting van Tortu van blijvende aard is, treden partijen in overleg om tot een oplossing of ontbinding van de Overeenkomst te komen. Voor het doel van dit artikel wordt force majeure gedefinieerd als: iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, van tijdelijke of blijvende aard die de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een verplichting van Tortu voorkomt, alsmede iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die Tortu redelijkerwijs niet geacht kan worden te voorkomen en/of die geheel of gedeeltelijk buiten haar invloedsfeer valt; hieronder vallen brand, explosies, natuurrampen, stakingen en werkonderbrekingen, arbeidsongeschiktheid van Tortu’s medewerker(s), boycotten, oorlogen, overheidsacties of – regelgeving die de juiste uitvoering van de overeenkomst voorkomt, vertraagt of hindert, het ontbreken van transportmogelijkheden, energiestoringen of storingen in andere publieke middelen, storingen of vertragingen in de aanlevering van materialen of onderdelen, wanprestatie van een contractspartner van Tortu; alsmede de gevolgen van voornoemde omstandigheden. Indien force majeure Tortu verhindert haar verplichtingen aan enige Klant, maar niet aan alle klanten, uit te voeren, is Tortu gerechtigd om eenzijdig te bepalen welke verplichtingen jegens welke klant(en) zij zal uitvoeren en in welke volgorde.

12. Beëindiging/ontbinding van de Overeenkomst

12.1. Indien Klant (a) een verplichting (uit de Overeenkomst) niet nakomt, (b) in staat van faillissement of bewind voering komt te verkeren, (c) surseance van betaling aanvraagt of (d) in staat van ontbinding of vereffening komt, is Tortu gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen c.q. te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk aan Tortu’s rechten om schadevergoeding te vorderen, gebruik te maken van haar recht van reclame en/of eigendomsvoorbehoud en/of nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

13. Garantie

13.1.  Onverminderd overige bepalingen in deze Voorwaarden garandeert Tortu karakteristieken van de gebruikte materialen alsmede het correct functioneren van de Producten. Tortu verstrekt slechts garantie voor door haar elders ingekochte Producten indien en voor zover deze garantie door de oorspronkelijke producent(en) aan haar is verstrekt.

13.2.  De garantietermijn is 2 jaar en is geldig vanaf de dag van aflevering aan Klant (inclusief een eventuele proefperiode). Binnen de garantietermijn zal ieder Product dat gebrekkig is door objectief vastgestelde materiaal-, ontwerp- of constructiefouten worden vervangen of hersteld door Tortu. De keuze voor vervanging of herstel berust bij Tortu. In het geval van vervanging zal Tortu na ontvangst van het gebrekkige Product een nieuw Product aan Klant ter beschikking stellen. Tortu is niet gehouden tot demontage van het gebrekkige Product of montage van het vervangende Product, noch is Tortu aansprakelijk voor de daarmee verband houdende (de)montagekosten in de ruimste zin des woords.

13.3.  Tortu verstrekt geen garantie en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd of ervoor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de Klant het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting van Tortu strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen

13.4.  Tortu verstrekt geen garantie op Producten die zijn aangepast of hersteld door Klant of een derde of wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van of onjuiste proefneming met de Producten, niet door Tortu toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der Producten of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruiken van de Producten of van een brand of van een ander toeval.

13.5.  Tortu verstrekt geen garantie op Producten die zijn geproduceerd (mede) op basis van constructies, tekeningen of modellen die door of namens Klant zijn aangeleverd of goedgekeurd.

13.6.  Indien naar het oordeel van Tortu een door Klant teruggegeven Product niet gebrekkig is, is Tortu gerechtigd om alle met de retournering door Tortu gemaakte samenhangende kosten bij Klant in rekening te brengen.

13.7.  Het voldoen aan de garantieverplichting wordt beschouwd als enige en volledige compensatie.

13.8.  Klant kan zich niet beroepen op garantie, indien de Producten na levering aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig, ondeskundig of in strijd met de betreffende installatie- en/of gebruiksinstructies zijn behandeld.

13.9.  Zuivere sthetische beschadigingen vallen buiten het bereik van iedere garantiebepaling en kunnen uitsluitend binnen de reclamatieperiode en vóór dat de Producten voor installatie uit de verpakking zijn gehaald voor vergoeding/vervanging in aanmerking komen.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze Voorwaarden blijven alle door of namens Tortu geleverde Producten eigendom van Tortu tot het moment dat alle door Klant aan Tortu verschuldigde bedragen zijn voldaan. Daarbij gaat het om alle verschuldigde bedragen voor alle door Tortu aan Klant krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren Producten, inclusief eventuele verschuldigde schadevergoeding wegens het niet nakomen van enige overeenkomst en rente en kosten.

14.2.  Zolang Producten onder het eigendomsvoorbehoud van Tortu vallen, is Klant verplicht de Producten gescheiden van andere producten te houden en ervoor zorg te dragen dat de Producten eenvoudig en eenduidig kunnen worden geïdentificeerd als de Producten van Tortu.

14.3. OpeersteverzoekvanTortudientKlantdeonverwijldeteruggaafteautoriserenvandieProducten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, ongeacht waar deze Producten zich bevinden.

14.4.  Klant is gerechtigd om, binnen zijn gewone bedrijfsuitoefening, de Producten onder eigendomsvoorbehoud te gebruiken of te verkopen. Echter, Klant is niet gerechtigd deze producten te vermengen met of onderdeel te maken van andere goederen, noch is hij gerechtigd de Producten te bezwaren met enig beperkt recht of zekerheid. Indien Klant Producten aan een derde verkoopt waarop een eigendomsvoorbehoud van Tortu rust, is Klant verplicht om op eerste verzoek van Tortu de daaruit vloeiende rechten jegens de betreffende derde aan Tortu te cederen, zulks tot het totaal door Klant aan Tortu verschuldigde bedrag.

15. Aansprakelijkheid

15.1.  Tortu is niet aansprakelijk voor schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, aansprakelijkheid is gebaseerd op dwingend recht, of volgt uit dit artikel, in welke gevallen Tortu nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van de Klant. Tortu sluit aansprakelijkheid voor indirecte schade uit,

15.2. De aansprakelijkheid van Tortu is in alle gevallen beperkt tot de verplichtingen van Tortu onder de garantiebepaling, zoals opgenomen in artikel 13 van deze Voorwaarden.

15.3.  De Klant vrijwaart Tortu tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins. welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de gesloten Overeenkomst(en) en daarbij door Tortu geleverde Producten als gevolg van vorderingen van derden. Voorts vrijwaart de Klant Tortu tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door Tortu verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Tortu.

15.4.  Onverminderd het bepaalde in artikel 7.4 van deze Voorwaarden vervalt iedere vordering tot vergoeding van schade na één jaar nadat de schade zich heeft voorgedaan of is ontdekt, althans redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn; en in alle gevallen twee jaren na de dag van levering.

16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1.  De intellectuele eigendomsrechten op de door Tortu en/of in opdracht van de Klant gemaakte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, modellen en vormen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, berusten uitsluitend bij Tortu

16.2.  Klant zal technische gegevens, tekeningen en alle andere relevante informatie die haar door of namens Tortu is verstrekt, slechts aanwenden voor intern gebruik en deze op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen noch toestaan dat een derde hiervan gebruik maakt.

16.3.  Tortu is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, indien en voor zover die inbreuk (a) het gevolg is van een verandering aan een door of namens Tortu geleverd Product; of (b) het gevolg is van het gebruik of aanwending van een dergelijk Product op een andere wijze dan Tortu redelijkerwijs had mogen aannemen; of (c) het gevolg is van het gebruik of de toepassing van het Product in combinatie met andere goederen die niet door of namens Tortu geleverd zijn.

17. Rechts- en forumkeuze

17.1. Nederlands recht is van toepassing op alle offertes, voorstellen, orders, overeenkomsten, leveringen en diensten die door of namens Tortu worden verricht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, waaronder geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, die voortvloeien uit of verbonden zijn met een Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar Tortu gevestigd is, onverminderd Tortu’s rechten om beslagverlof of voorlopige voorzieningen te vragen in plaatsen en bij juridische instanties naar Tortu’s keuze.

De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.