skip to Main Content

Privacybeleid

Privacy

Tortu B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Tortu B.V.
Wasbeekerlaan 59
2171 AE Sassenheim
085 – 222 08 01
info@tortuworld.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tortu B.V. verzamelt uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt (zowel analoog als digitaal);
 • Wanneer u gebruikt maakt van onze dienstverlening.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tortu B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslagen:

 

Grondslag(en):

Doeleinde:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Het afhandelen van uw betaling.

De betrokkene heeft toestemming gegeven.

Verzenden van onze nieuwsbrief.

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en/of de betrokkene heeft toestemming gegeven.

U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren.

Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om te voldoen aan de administratieve bewaarplicht.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tortu B.V. neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tortu B.V.) tussen zit. Tortu B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Exact voorraad en ordersysteem.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bij Tortu B.V. niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden door Tortu B.V. niet verkocht aan derden. Er wordt uitsluitend persoonsgegevens verstrekt aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw gegevens kunnen door Tortu B.V. worden verstrekt aan:

 • Logistieke partners: onze logistieke partners krijgen van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie is noodzakelijk voor onze logistieke partner om uw order op het door u aangegeven adres af te leveren.
 • Externe dienstverleners: Tortu B.V. deelt alleen persoonsgegevens aan externe dienstverleners, wanneer zij deze nodig hebben bij het uitvoeren van hun opdracht. Alleen de strikt noodzakelijk gegevens worden hierbij gedeeld. Tevens sluit Tortu B.V. overeenkomsten af met de desbetreffende externe dienstverleners, waarin wordt afgesproken wat er met de gegevens gedaan mag worden.
 • De overheid: Soms moeten persoonsgegevens doorgegeven worden aan de overheid. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de belastingdienst.

 Het type werkzaamheden, dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • Het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tortu B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om

de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen per mail:  info@tortuworld.com of per post:

Tortu B.V.
Wasbeekerlaan 59
2171 AE Sassenheim

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tortu B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Tortu B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@tortuworld.com.

Back To Top